.
Bestuursleden
Bram Guijt.jpg Bram Guijt
voorzitter
G. Schrama.jpg Gerard Schrama
secretaris
tl_files/bestuur/Foto's/Michel2009-1.jpg Michel Boekee
penningmeester
tl_files/bestuur/Foto's/Walter2009-1.jpg Walter Bunnig
bestuurslid
B. Lefranc.jpg Bernard Lefranc
bestuurslid
vraagteken
vacature
bestuurslid


TV Stevenshof > Bestuur
Bestuur

Samenstelling Bestuur
Het Bestuur bestaat momenteel uit 6 bestuursleden. Voordracht van nieuwe bestuursleden wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ieder bestuurslid heeft een aandachtspunt en/of is aanspreekpunt voor een commissie.

- Michel Boekee: competitie, toernooicommissie, open toernooicommissie, contactpersoon Cordesfysio
- Walter Bunnig: barcommissie, evenementencommissie, onderhoudscommissie, contactpersoon Cordesfysio
- Bram Guijt: matchteam
- Bernard Lefranc: communicatiecommissie, jeugd-technische commissie, ledenadministratie, sponsorcommissie, contactpersoon Tennisschool Challenge, gemeente Leiden voor jeugdsubsidie
- Gerard Schrama: duurzaamheidscommissie, contactpersoon KNLTB en gemeente Leiden (juridische en financiéle zaken)

Er is een vacature voor een bestuurslid. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden voor meer informatie. E-mailadres: bestuur@tvstevenshof.nl 


Bestuursvergadering
Het Bestuur vergadert iedere eerste donderdagavond van de maand, van 20.00 tot 22.30 uur.
Spreektijd kan worden aangevraagd door uiterlijk 1 week voor de vergadering een verzoek in te dienen bij de secretaris.

De vergaderdata voor 2017 zijn als volgt vastgesteld:
5 januari
2 februari
2 maart
6 april
1 mei
1 juni
6 juli
3 augustus
7 september
6 oktober
2 november
7 december
15 december (met alle commissies over begroting en jaarplanning 2018

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergaering plaats. Deze vergadering is voor alle leden toegankelijk.
In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt het de plannen bekend voor het komende jaar. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. samenstelling van het bestuur, presentatie van alle commissies, jaarplanning, vaststelling van de tarieven van de contributie, overzicht van financiën.

De ALV 2017 heeft plaatsgevonden op vrijdag 24 februari 2017.

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de ALV, 29 januari 2016
  3. Financieel verslag van de Vereniging
  4. Ledenaantallen per januari 2017
  5. Vaststelling contributie 2017-2018
  6. Samenstelling Bestuur
  7. Terugblik op 2016 en Plannen voor 2017
  8. Rondvraag
  9. Besluiten en sluiting